Τίτλος Πράξης: «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2019 του Δήμου Πειραιά» – MIS : 5045073

«Cultural Days and Routes of the Sea 2019 of the Municipality of Piraeus»

Ποσό Χρηματοδότησης:  24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Περιγραφή της πράξης –  στόχος και αποτελέσματα αυτής

Η χρηματοδοτούμενη πράξη αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση του θεσμού των «Ημερών Θάλασσας» για το 2019 με σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Πειραιά. Οι Ημέρες Θάλασσας, έχουν διάρκεια ορισμένων ημερών (περίπου 10) κάθε έτος και στοχεύουν στην ανάδειξη της ομορφιάς και των αξιοθέατων του Πειραιά με συνάρτηση με τη θάλασσα και τον πολιτισμό. Η συμμετοχή των φορέων στη διοργάνωση της εκδήλωσης γίνεται με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φορείς και η συμμετοχή των πολιτών είναι δωρεάν για όλους.

Η χρηματοδοτούμενη πράξη συμβάλλει στον ΑΠ06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», Επενδυτική Προτεραιότητα 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» και Ειδικό Στόχο 6.c.1 «Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας». Άλλωστε, η ολοκλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας πράξης, συνεισφέρει στην κάλυψη συγκεκριμένων και υπαρκτών αναγκών, οι οποίες, έως σήμερα, καλύπτονταν μερικώς / αποσπασματικά.

Ο πολιτο-κεντρικός χαρακτήρας της προτεινόμενης πράξης είναι προφανής όχι μόνο στο επίπεδο του σχεδιασμού αλλά και στο επίπεδο της υλοποίησης και επιφέρει θετικές επιπτώσεις στους πολίτες, κυριότερη εκ των οποίων είναι η συμβολή της στη διάχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς.