Προφίλ

Ημερομηνία εγγραφής: 23 Αυγ 2021

Σχετικά με

The global carmine market size was valued at $33.9 million in 2017 and is expected to grow at a CAGR of 6.7% to reach $57.5 million by 2025. Carmine is a natural food colorant. It is derived from the shell of the female cochineal insect (Dactylopius coccus Costa). This insect Dactylopus coccus costa attaches itself to specific varieties of cactus found in the semi-arid areas of Peru, Chile, Bolivia, Mexico, and The Canary Islands.

i

ian.bellcricket

Περισσότερες ενέργειες